kaal : koal
kaalkop : kletskop
kaas : kees
kaatsen : kòtse
kachel : stoef
kakelen : kakkelake
kalkoen : troep
kar : kaar
karabijn : kerbin
karakter : karrektèir
kast : kas
kastje : kèske
katoen : ketoen, ketun
kegel : keugel
kelder : kaller, kalder
keper : kieper
kers : kjoes
kerstmis : kjoesemes
kikker : kwakfros
klaar : vjaareg
klauteren : kleddere
kleedkamer : kebin
kleermaker : klèirmekker
kloot : kloet
knecht : knaach
kneden : knèi(e)
knijper : spieke
knikker : mòj
kolen (uit de tuin) : keule
kolen (voor in de kachel) : koele
konijn : knijn
kopen : kòupe
koper : kùiper
koper (metaal) : koeper
koppig : kùppeg
kort ogenblik : hikkenneknik
koster : kùster
kraai : kra, kòuk
kras op de auto : krets op den otto
kreet : kiet
kriebelen : kiefele
krijt : kruit
krom : krómp
krul : krol
kuil : koul
kurk (van een fles) : kùerek stop
kus : pón
kust : kùs
kwaad : kood
kwalijk : kàllek
kwartier : ketier
kweken : kwikke