Nieuwe haan op de kerktoren te Keunsem 1928

Keunsem Boven. 30 juni 1928.Het is een feit dat Keunsem aan ’t herleven is sinds de haan op de kerktoren weer draalt en straalt. In den loop van de maand mei vooral stonden de Keunsemnaren aan de spits, zoo op geestelijk als op maatschappelijk gebied. Het was troostend om te zien hoevelen de dagelijksche mis en het avondlof ter eere van Maria bijwoonden.Een groep van 23 bedevaarders toog gedurende de noveen naar het vermaarde Cortenbosch om de geliefde Patrones van Limburg te vereeren en te aanroepen. Een honderdtal parochianen hielde eraan de jaarlijksche bedevaart naar het gezegend heiligdom van Scherpenheuvel mee te maken.Het Rerum Novarumfeest van Rutten mag erop roemen dat minstens 125 Keunsemnaren aanwezig waren om de plechtige toewijding der gemeente en ’t gezellig arbeidersfeest op te luisteren.De Zeer Eerw. Heer Deken van Tongeren richtte op de grootste betoging te Leuven ter eere van Mgr. Luytgaerens, in naam van alle proosten en geestelijke medewerkers een treffend woord van dank en bewondering.Welnu de Boerengilde van Keunsem stond aan het hoofd der van gansene dekenij Tongeren, met hare twintig afgevaardigden om de gevierde redenaar toe te juichen en met hem, in een gevoel van dankbare begeestering eene geestdriftige hulde te brengen aan den verdienstelijken prelaat, die sinds een kwart eeuw zich opoffert voor zijn geliefd boerenvolk.De kroon op dit alles werd gezet door een luisterrijke processie naar O.L.Vrouw van Tongeren door minstens 250 parochianen bijgewoond...... NB: Zullen de roode haantjes van Tongeren nu nog durven uitkramen dat “daai van Keunsem” nog erger zijn dan de Congolezen

Keunsem Vrugger:
de heemkundige kring van Koninksem

Het es belangrijk én het lève veurout te kieke,
                        mar ok te wete
wou doe gewès es en bo zjie vanouf komp

In 2011 werd onze erfgoedverenging boven het doopvont gehouden, met als doel het verleden van ons mooie dorp te ontdekken, bewaren en te ontsluiten.
De afgelopen jaren zaten we niet stil.
We digitaliseerden duizenden oude foto’s die we kregen van de bewoners van ons dorp, maar legden ook actuele beelden vast om te bewaren voor het nageslacht.
We gingen op bezoek bij bejaarden om met hen te praten over het verleden, van deze gesprekken maakten we beeld en geluidsfragmenten.
We organiseerden diverse activiteiten:

  • 100 jaar huwelijk van Liske en Janneke

  • Kom es loeren noa de seloatboeren ( ons dialectfestijn)

  • Onze pastoors en parochiekerk

  • De Mehùbbewandeling

  • Het verleden en de toekomst van “ Hoeve Brone”

  • Tentoonstelling van gedachtenisprentjes van inwoners van Koninksem

Momenteel doen we een samenwerkingsproject met basisschool Tumuli: Op De Heufkes, over de recente archeologische opgravingen in de Paardsweidestraat. De vondsten zullen vereeuwigd worden in een digitale wandeling.
Veel leesgenot op onze site
Freddy, Guy en Jos.