Onze secretaris, Guy, is in de archieven gedoken

Brand in de school van Koninksem 15 maart 1940. Donderdagnamiddag terwijl de lessen nog bezig waren werd er een hevige brandlucht waargenomen in de vierde klas van het schooltje in Koninksheim. De onderwijzer oordeelde het nuttig de schoolkinderen naar huis te sturen aangezien brand werd waargenomen op de zoldering boven de schoollokalen. Aanstonds werd er hulp van de brandweer van Tongeren ingeroepen. Intusschen was in de vierde klas de onderwijzer, samen met een paar ter plaatse gekantoneerde soldaten op den zolder gedrongen. Bij het openen van de zolderdeur sloeg een wolk van rook en vuur hen tegemoet. Spoedig konden zij met tegenwoordigheid van geest, op den zolder geraken . Alle stropoppen in de dakbedekking hadden reeds vuur gevat. Het bleek alras dat de brand ontstaan was langs de steenen schouw die door de houten vloerbekleding naast het dak voert. Naast die schouw stond ook een boekenkast met archieven der gemeente, en dezen hadden ook reeds veel van het vuur geleden. Met emmers water werd aanstonds zo goed en zoo kwaad als het ging den strijd aangevat. Middens een dichte rookwolk flakkerden telkens de vlammen weer overal op, en de vloer begon reeds te begeven onder het gewicht van het blusschen. Dank zij den moed van de redders, slaagden zij erin, samen met de brandweer die intuschen ter plaatse kwam het vuur tot zijn haard te beperken. De zoldering en de balken waren reeds totaal verteerd en het is werkelijk aan een toeval te danken dat het vuur geen grooter schade heeft kunnen aanrichten. De boekenkast heeft ook veel van het vuur geleden, en om de bluschwerken toe te laten moest er veel vernield worden. Het dient gezegd dat de koelbloedigheid van den onderwijzer en zijn helpers, de soldaten, veel heeft bijgedragen om een ramp te vermijden. Bron: HBVL

Keunsem Vrugger:
de heemkundige kring van Koninksem

Het es belangrijk én het lève veurout te kieke,
                        mar ok te wete
wou doe gewès es en bo zjie vanouf komp

In 2011 werd onze erfgoedverenging boven het doopvont gehouden, met als doel het verleden van ons mooie dorp te ontdekken, bewaren en te ontsluiten.
De afgelopen jaren zaten we niet stil.
We digitaliseerden duizenden oude foto’s die we kregen van de bewoners van ons dorp, maar legden ook actuele beelden vast om te bewaren voor het nageslacht.
We gingen op bezoek bij bejaarden om met hen te praten over het verleden, van deze gesprekken maakten we beeld en geluidsfragmenten.
We organiseerden diverse activiteiten:

  • 100 jaar huwelijk van Liske en Janneke

  • Kom es loeren noa de seloatboeren ( ons dialectfestijn)

  • Onze pastoors en parochiekerk

  • De Mehùbbewandeling

  • Het verleden en de toekomst van “ Hoeve Brone”

  • Tentoonstelling van gedachtenisprentjes van inwoners van Koninksem

Momenteel doen we een samenwerkingsproject met basisschool Tumuli: Op De Heufkes, over de recente archeologische opgravingen in de Paardsweidestraat. De vondsten zullen vereeuwigd worden in een digitale wandeling.
Veel leesgenot op onze site
Freddy, Guy en Jos.